אודות

רלולס ירצומ קווישב קסע ,תונחה להנמ ,ידהמשכ הרוחא םינש המכ ליחתמ ונלש רופיסה
ךשמב .םיבשחמהו רלולסה םוחתב םיאנכטכ ,םינוש תומוקמב ודבע ללכב דמחומו ידהשו
הדבעמו תונח – ףתושמ םולח השעמל ונמשגהו ונשגפנש דע ףנעב בר ןויסינ ונרבצ םינש
– ונלש תוחוקלל יתיווח שגפמ םגו ונרובע תיב םג איהש

 

רלולס ירזיבאו םיבשחמ ,םינופטראמס תריכמל תונח My Phone
!תונימאו תוירחא ,תורישב תחא רפסמ הדבעמו

יבה דע השיכר תייווח – My phone לש תונחה

ונלש תיבה רתאב םג אצמנ הזה בוטה לכש תעדל וחמשת – ?ונילא דע עיגהל ןמז םכל ןיא תא אוצמל ,םכל תיטנוולרה הירוגטקל סנכיהל הז תושעל וכרטצתש המ לכו ,Phone My חולשמל גאדנ רבכ ונא .החוטבו הטושפ השיכר עצבלו ךרוצה תעב ונתא ץעייתהל ,רצומה !תיבה דע םכילא עיגיש ריהמ

כל הטרנדים הכי חמים – אצלנו על המדף!

?גנימייגה וא רלולסה םלועב השדח הסרג לש הקשה לכ תארקל םישגרתמ םתא םג !ונחנא םג לכבו תושדחה תואסרגב דימת םינכדועמו םלועב שדח דנרט לכ םיהזמ My Phone – ב םדקהב ונילא עיגיש םיגאודו קושל אצי התע הזש שדח רזיבא וא גינימייג ,רלולס רישכמ .ןאוביהמ רשייה תוירחא םע ,רתויב םייתוכיאהו םיירוקמה ,םימדקתמה םירצומה תא םכתושרל םידימעמ ונא !תורחת ריחמב לכהו ימשרה ןאוביהמ לבקל םכל עייסל עדנ ונא ?שוכרל בשחמ וא רלולס ?תוינזוא הזיא – םכלש תוטבלתה לכב .רצומה תא ושכרתש ירחא םג ,ןאכ היהנ דימתו םכלש םיכרצל המיאתמה הטלחהה תא
Call Now Button דילוג לתוכן